Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Techgroep en zijn van toepassing op alle overeenkomsten.

1. Definities

Algemene voorwaarden                Deze algemene voorwaarden, tenzij nadrukkelijk anders beschreven.

Aflevering                                         Het ter beschikking stellen van de apparatuur door gebruiker.

Apparatuur                                      Alle materialen, accessoires transportmiddelen en zaken die volgens de overeenkomst worden verhuurd of verkocht.

(Bron)bestanden                             Digitale bestanden die worden gebruikt bij en/of voor de uitvoering van de overeenkomst of bestanden die tijdens deze periode ontstaan.

Gebruiker                                         De rechtspersoon die deze algemene voorwaarden hanteert. (vrijwel altijd Techgroep)

Informatiedragers                          Middelen bestemd voor het (over)dragen van informatie in de meest ruime betekenis van het woord.

Klant                                                  De (potentiële) wederpartij van de Gebruiker, dit kan een opdrachtgever, huurder of ander soort klant zijn.

Locatie                                              De overeengekomen plaats of plaatsen waar de apparatuur door de klant gebruikt zal worden.

Overeenkomst                                De tussen de klant en gebruiker gesloten overeenkomst, die kan bestaan uit een huurovereenkomst voor de huur van apparatuur, een overeenkomst van opdracht voor het uitvoeren van audiovisuele diensten of een ander soort overeenkomst.

Partij                                                  Klant of gebruiker

Partijen                                             Klant en gebruiker samen

Personeel                                         Werknemers, bestuurders, ingehuurde derden, stagiaires en andere personen die voor een partij werkzaamheden verrichten

Schriftelijk                                         Per email, per brief, per fax of per ander (elektronisch) medium waarmee reeds eerder succesvol is gecommuniceerd met de wederpartij.


2. Toepasselijkheid

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten, waaronder alle opvolgende en aanvullende overeenkomsten, en op alle eventueel in verband daarmee ontstane geschillen. Tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

2.2         Deze algemene voorwaarden maken altijd deel uit van de overeenkomst, ook wanneer dit niet nadrukkelijk vermeld is.

2.3         Algemene (inkoop-)voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing als uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

2.4         Van deze (algemene)voorwaarden kan alleen door middel van een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

2.5         Indien enige bepaling van deze (algemene)voorwaarden ongeldig, niet verbindend, onwettig of geheel of gedeeltelijk niet uitvoerbaar blijkt, blijven de overige bepalingen in deze overeenkomst in stand. De Partijen zullen al het mogelijke doen om een vervangende bepaling overeen te komen die zo min mogelijk afwijkt van de originele bepaling. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de inhoud en het doel van deze (algemene)voorwaarden.

2.6         Het niet toepassen van een bepaling of geen beroep doen op een bepaling heeft niet tot gevolg dat deze bepaling niet meer van toepassing is.

2.7         In het geval van onduidelijkheid door een vertaling van deze (algemene)voorwaarden is de Nederlandse versie leidend.

2.8         Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming haar rechten en of verplichtingen over te dragen aan derden.


3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1         Offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van tussentijdse verkoop, verhuur of wijziging van de apparatuur.

3.2         Een nieuwe offerte vervangt alle niet geaccepteerde offertes van de klant.

3.3         De gebruiker is te allen tijde bevoegd om zonder opgaaf van reden de onderhandelingen met de klant af te breken en is hierbij niet gehouden aan enige vorm van vergoeding van schade en/of kosten.

3.4         De gebruiker is te allen tijde bevoegd om zonder opgaaf van reden een order, opdracht of bestelling van de klant te weigeren.

3.5         Een overeenkomst komt tot stand door:

A. het door beide partijen ondertekenen van de overeenkomst en het schriftelijk bevestigen van de opdracht door de gebruiker.

B. De overeenkomst komt ook tot stand wanneer de gebruiker op verzoek van de klant begint met het uitvoeren van werkzaamheden of levering van diensten of apparatuur.

3.6         Partijen komen overeen dat artikel 6:227b lid 1 BW niet van toepassing is voor zover de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Klant doet afstand van haar recht op ontbinding of vernietiging uit hoofde van artikel 6:227b lid 4 en lid 5 BW alsmede artikel 6:227c lid 2 en lid 5 BW.

3.7         Partijen komen overeen dat artikel 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 1 (tenzij de Klant een persoon is als bedoeld in artikel 7:408 lid 3) en 7:409 BW niet van toepassing zijn in geval van opdrachten aan Gebruiker.


4. Prijzen

4.1         Vermelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en exclusief overige kosten voor bijvoorbeeld transport, verzekering, laden & lossen, parkeerkosten, verblijfskosten en kosten voor inhuur van derden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2         Een begroting moet worden gezien als een niet vaste prijsafspraak en is onderhevig aan mogelijke wijzigingen. Begrotingen worden opgesteld aan de hand van verstrekte informatie door de klant.

4.3         wijzigingen in opdracht van de klant kunnen leiden tot afwijking van de prijsafspraken.

4.4         Meerwerk door onjuist aangeleverde producten, diensten of materialen van de klant worden berekend wanneer dit meer is dan redelijkerwijs was te verwachten. Hierbij valt te denken aan foutieve tekeningen, onvolledige vergunningen, defecte informatiedragers, bestanden van onvoldoende kwaliteit, missen van deadlines en soortgelijke gebeurtenissen.

4.5         De daadwerkelijk te factureren kosten zijn afhankelijk van en gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten, uren en overige activiteiten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

4.6         Tenzij schriftelijke anders overeengekomen worden aanvullende materialen, diensten of voorzieningen noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht gefactureerd tegen de standaardprijs zonder enige vorm van korting.

4.7         De gebruiker is niet verplicht tot het leveren van een gedeelte van een aanbieding of offerte tegen het vermelde (deel) bedrag behorende bij dit deel van het aanbod wanneer niet het gehele aanbod wordt geaccepteerd.


Betaling

5.1         De betaling dient plaats te vinden binnen de betaaltermijn vermeld in de offerte, de opdrachtbevestiging of factuur.

5.2         Betalingen dienen uitsluitend te worden gedaan in Euro

5.3        Betalingen dienen te gebeuren zonder verrekening van korting, openstaande facturen of andere zaken die van invloed zijn op de hoogte van het te betalen bedrag.

5.4         De betaling mag alleen worden opgeschort wanneer de klant zich binnen de termijn op de factuur of binnen 7 dagen schriftelijk heeft beklaagd over de hoogte van de factuur en deze naar mening van de gebruiker gegrond is.

5.5         Alle kosten in verband met betaling, transactiekosten, koerswijzigingen en verschaffing van zekerheid komen voor rekening van de klant.

5.6         De gebruiker mag voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling vragen en heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat dit voorschot is betaald.

5.7         Bij het overschrijden van de betalingstermijn heeft de gebruiker het recht om zonder afbreuk te doen aan de overige rechten apparatuur terug te halen ter waarde van het openstaande bedrag tot op dat moment, verhoogd met de wettelijke rente en verhoogd met 2%.

5.8         Bij het overschrijden van de betaaltermijn worden alle openstaande facturen per direct opeisbaar en gelden alle bijbehorende maatregelen ook voor deze betalingen.

5.9         Alle buitengerechtelijke kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voorbereiden en voeren van gerechtelijke procedures, het voeren van onderhandelingen en alle gerechtelijke kosten die de gebruiker redelijkerwijs moet maken als het gevolg van het niet nakomen van de betaling, komen voor rekening van de klant.

               Deze kosten zijn minimaal 10% van het totaalbedrag en wordt verhoogd met rente.

               Deze kosten zijn minimaal € 100,00 (honderd Euro).

5.10      De gebruiker mag facturen of andere betalingen verrekenen. Deze verrekening mag gebeuren met onder andere; maar niet beperkt tot de klant en/of bedrijf/ instelling van de klant, bijbehorende ondernemingen en/ of de personen die hiertoe behoren, ongeacht de rechtsgrond van de desbetreffende vorderingen.

5.11      Betalingen zijn primair bedoeld voor het voldoen van openstaande vorderingen van de klant aan de gebruiker. In het verlengde van deze betalingen zijn deze bedoeld om te voldoen aan rente, incassokosten en dergelijke tenzij nadrukkelijk anders vermeld en in overeenstemming met de gebruiker.

5.12      Wanneer de gebruiker een gegronde reden heeft om te twijfelen aan het tijdig of niet nakomen van de verplichtingen van de klant is de klant verplicht om op het eerste verzoek van de gebruiker zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al haar (betalings)verplichtingen.

               Deze aangeboden zekerheid moet zodanig zijn dat eventuele vorderingen inclusief, maar niet beperkt tot rente en incassokosten volledig gedekt zijn en de gebruiker zonder aanvullende kosten deze zekerheid kan opeisen.

5.13      Wanneer de klant niet binnen zeven dagen na ontvangst van het verzoek tot zekerheidsstelling aan dit verzoek voldoet vervallen alle verplichtingen van de Gebruiker zonder hiermee afbreuk te doen aan de verplichtingen van de klant en is de gebruiker gerechtigd om alle apparatuur terug te halen.


Algemene uitvoering van de overeenkomst

6.1         De klant dient in het algemeen medewerking te verlenen die voor de gebruiker redelijkerwijs nodig is om de opdracht uit te kunnen voeren. Hieronder is inbegrepen, maar niet beperkt tot het beschikbaar stellen van faciliteiten, het toegang verlenen tot gebouwen en terreinen, het in ontvangstnemen van goederen en zaken, het beschikbaar hebben van voldoende en gekwalificeerd personeel om het personeel van Gebruiker waar nodig te assisteren en het tijdig nemen van benodigde beslissingen.

6.2         Leveringstermijnen, planningen, mijlpalen e.d. zijn indicatief tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.3         Verschuivingen in de planning gerelateerd aan aanpassingen of verzoeken van de klant kunnen tot gevolg hebben dat een opdracht vertraging oplevert, de klant aanvaard deze gevolgen.

6.4         Alle instructies door de klant gegeven aan de gebruiker voor het uitvoeren van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden gegeven. Wanneer de klant de gebruiker mondeling instructies geeft zijn deze instructies pas bevestigd wanneer dit schriftelijk is bevestigd door de gebruiker.

6.5        Gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onnauwkeurigheden of misverstanden die het gevolg zijn door mondelinge instructies van de klant.

6.6         Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen draagt de klant zorg voor de benodigde (technische) faciliteiten, infrastructuur en hulpmiddelen om het door de gebruiker geleverde in gebruikte nemen of te plaatsen.

6.7         Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen dat alle aangeleverde informatie en bestanden juist, volledig en accuraat zijn en dat deze geen inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten en dat deze in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving.

               De gebruiker is niet verplicht om de ontvangen informatie te controleren op de bovenstaande punten.

6.8         Bij het uitvoeren van werkzaamheden op locatie zorgt de klant dat de arbeidsomstandigheden ter plekke voldoen aan de Nederlandse normen.

6.9         Indien Partijen geen geheimhoudingsovereenkomst hebben gesloten of de tussen hen gesloten geheimhoudingsovereenkomst is geëindigd, geldt het navolgende.

Elke Partij verbindt zich om op geen enkel moment enige vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Overeenkomst(en), offertes, opdrachtbevestigingen en opdrachten of aangaande de werkzaamheden en aangelegenheden van de andere Partij aan een derde te openbaren of voor enig doeleinde anders dan de uitvoering van de Overeenkomst(en) te gebruiken, behalve:

(a) voor zover zulks vereist is bij of krachtens de wet of door een bevoegde instantie, of

(b) voor zover zulks geschiedt aan een professionele adviseur onder oplegging aan deze van een geheimhoudingsverplichting dan wel met een wettelijke geheimhoudingsplicht en dan alleen voor zover zulks voor rechtmatige doeleinden geschiedt of

(c) voor zover de desbetreffende informatie op de datum van het sluiten van de Overeenkomst of op enig moment daarna reeds algemeen openbaar is of openbaar wordt gemaakt, zonder enig onrechtmatig handelen van welke persoon dan ook of waarvan deze persoon redelijkerwijs had kunnen weten dat openbaarmaking daarvan onrechtmatig is.

Vertrouwelijke informatie bestaat onder meer uit maar is niet beperkt tot: prijslijsten, klantengegevens, knowhow, ontwerpen, tekeningen schetsen, modellen, proeven en storyboards, specificaties en alle (overige) informatie, schriftelijk of mondeling, al dan niet vastgelegd op gegevensdragers die Klant van Gebruiker heeft ontvangen.

Bijzondere bepalingen ten aanzien van verhuur van apparatuur, het uitvoeren van projecten en uitlenen van personeel

Deze aanvullende voorwaarden zijn een toevoeging op alle bovenstaande algemene voorwaarden en zijn van toepassing bij de verhuur van apparatuur, het uitvoeren van projecten en het uitlenen van personeel.


Algemeen

7.1         De gebruiker mag apparatuur van gelijkwaardige of betere kwaliteit leveren indien de overeengekomen apparatuur niet beschikbaar is.

7.2         De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst weergegeven huurperiode en vangt aan op de overeengekomen datum van aflevering van de apparatuur.

7.3         De gebruiker is verplicht om de apparatuur in goede staat volgens de opgegeven specificaties in de overeenkomst te leveren. Waar nodig voorziet de gebruiker de klant van afmetingen, specificaties, gewicht of andere eigenschappen.

7.4         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen word de apparatuur te beschikking gesteld door deze klaar te zetten in het magazijn van gebruiker. Het is aan de klant om het transport te regelen wanneer hier geen afspraken over zijn gemaakt.

7.5         Apparatuur wordt aangeboden in de voor gebruiker meest optimale transportmiddelen. (bijvoorbeeld flightcases, koffers of rekken). In overleg kan hier van worden afgeweken.

7.6         De klant dient aan te geven waar de apparatuur gelost moet worden. Na afloop van het evenement dient de klant aan te geven waar de apparatuur geladen dient te worden.

               De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk ontstaat aan de apparatuur, omgeving of eigendom van derden door het opvolgen van de instructies van de klant met betrekking tot het laden en/of lossen.

7.7         De klant is verplicht om zorg te dragen voor veilige en toegankelijke (terrein) omstandigheden.

7.8         Wanneer het laden of lossen niet redelijkerwijs mogelijk is door (terrein)omstandigheden op de overeengekomen datum of vertraging oploopt dan dient de klant de hieruit voortkomende kosten te vergoeden zonder daarbij afbreuk te doen aan de overige bepalingen.

7.9         Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan aan toegangswegen, wegen, paden of grond van de locatie dan wel particulieren en openbaar terrein als gevolg van het opvolgen van instructies van de klant voor het afleveren, laden, installeren of verwijderen van apparatuur en/of het betreden of verlaten van het terrein.

7.10      Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen vindt de eventuele levering plaats tot aan de ingang van het gebouw of tot aan het eerste optakel vanaf de openbare weg dat niet op een redelijkerwijs kan worden overkomen. Hierbij valt te denken aan een trap naar de ingang,              onverhard pad of te smalle doorgang.

7.11      Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle benodigde vergunningen, licenties en andere goedkeuringen te verkrijgen voor het organiseren van het evenement en het gebruik van de apparatuur.

7.12      De klant dient de adviezen van de gebruiker strikt op te volgen met betrekking tot het gebruik en de plaatsing van de apparatuur.

7.13      De klant verplicht zich om tijdig, kosteloos en ononderbroken een stroomvoorziening aan de gebruiker beschikbaar te stellen op de locatie op het eerste verzoek van de gebruiker wanneer dit nodig is voor de apparatuur.

7.14      Deze voorziening dient goedgekeurd te zijn volgens de relevante Nederlandse normen en veilig te worden bevonden bij inspectie door gebruiker.  Eventuele schade en/of aansprakelijkheid aan apparatuur, omgeving, personen of eigendom van derden als direct of indirect gevolg van het onvoldoende functioneren van deze voorziening komt volledig voor rekening van de klant.

7.15      De klant is verplicht om de gebruiker en het door de gebruiker ingeschakelde personeel te allen tijde in de gelegenheid te stellen om de locatie te betreden en te verlaten voor het laden, lossen, monteren, demonteren, uitvoeren van onderhoud of inspectie of bediening van de apparatuur. De klant voorziet wanneer nodig de gebruiker hiervoor van geldige toegangsbewijzen zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.

7.16      De klant is verantwoordelijk voor het tijdig afronden van werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het opbouwen, afbreken of installeren van apparatuur door gebruiker zodat Gebruiker op het afgesproken tijdstip kan beginnen met de werkzaamheden. Eventuele wachttijd of kosten voortvloeiend uit het uitstellen van de werkzaamheden worden in rekening gebracht.

7.17      Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen heeft de gebruiker geen resultaatsverplichting.

7.18      De gebruiker zal alles doen wat redelijkerwijs mag worden verwacht om de opdracht conform ontwerp uit te voeren.

7.19      Wanneer gebruiker in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden zaken meelevert, blijven deze zaken eigendom van gebruiker totdat de klant voor deze zaken heeft betaald, alsmede alle openstaande vorderingen van klant aan gebruiker.


Gebruik van apparatuur

8.1         De klant is verplicht om zich als een goede huurder te gedragen en de apparatuur op zorgvuldig en op vakkundige wijze te gebruiken in overeenstemming met de meegeleverde instructies en aanwijzingen.

8.2         De klant mag de apparatuur alleen gebruiken op de dagen dat hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven. Wanneer apparatuur eerder wordt geleverd, later wordt afgehaald of een installatie niet wordt afgebroken in een periode dat deze niet is verhuurd mag deze niet worden gebruikt.

8.3         Het is de klant niet toegestaan om wijzigingen aan de brengen in of aan de apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

               De gebruiker is gerechtigd om aanpassingen te doen aan apparatuur wanneer dit nodig is voor behoorlijke uitvoering van de opdracht en/of om te voldoen aan relevante wet- en/of regelgeving of wanneer dit wordt bevolen door een bevoegde instantie.

8.4         Zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker is het de klant niet toegestaan om (1) behuizingen/verpakkingen van apparatuur of onderdelen te openen. (2) apparatuur te verplaatsen en of (3) apparatuur te bedienen.

8.5         Na het einde van de huurtermijn dient de klant de apparatuur weer beschikbaar en bruikbaar te maken voor gebruiker.


Locatie

9.1         Apparatuur mag enkel worden gebruikt op de overeengekomen locatie. Wanneer de apparatuur zich op enig moment na de datum van aflevering niet op de afgesproken locatie bevind of naar een andere locatie is verplaatst, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke werking te beëindigen ofwel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen.

               Daarnaast dient de klant in dit geval een onmiddellijk opeisbare boete te voldoen van € 50.000 (vijftig duizend euro) zonder hierbij afbreuk te doen aan de rechten van gebruiker en het recht op schade vergoeding. Alle overige verplichtingen van de klant blijven hierbij intact.

9.2         Wanneer de apparatuur zich op locatie in een transportmiddel bevindt (ook regiekamer) dan is het klant en diens personeel niet toegestaan deze locatie te betreden tenzij dit is op uitnodiging van personeel van gebruiker en onder begeleiding is van personeel van gebruiker.

9.3         Artikel 9.1 is niet van toepassing bij enkel de verhuur van apparatuur (dry-hire).

Delen van audiovisueel materiaal

10.1      De klant vrijwaart gebruiker en stelt haar schadeloos zowel in als buiten rechte voor alle aanspraak van derden die zijn gebaseerd op de stelling dat het vertonen en/of uitzenden van het materiaal en/of het materiaal zelf inbreuk maakt op hun (intellectuele eigendoms)rechten en of niet aan relevante toepasselijke wet- en/of regelgeving voldoet.

10.2      De gebruiker is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade aan transmissiemateriaal. De klant wordt geadviseerd om een kopie te maken van gegevens voordat deze worden gedeeld.

10.3      Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is de klant verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van en de inhoud van het transmissiemateriaal dat via de apparatuur dient te worden vertoont en/of uitgezonden.

               De klant dient waar nodig hiervoor en op eigen kosten alle noodzakelijke vergunningen, licenties en/of toestemmingen te verkrijgen om het materiaal vertonen en/of uitzenden voordat dit gebeurd.

10.4      De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte gevolgen en kosten van het delen van illegale media of media waarvan het niet de eigendomsrechten bezit in de breedste zin van het woord.

Bescherming van apparatuur en verzekering

11.1      De klant is verplicht om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de apparatuur gedurende de huurperiode te beschermen tegen diefstal, verlies, vandalisme en andere risico’s.

11.2      De klant is verplicht om de apparatuur, het terrein, de locatie en de plaats waar de apparatuur zich bevind naar behoren te beveiligingen, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat derden geen ongeoorloofde toegang hebben tot de apparatuur.

11.3      Vanaf de datum van aflevering van de apparatuur of een gedeelte van de apparatuur en gedurende de huurperiode is de klant verplicht om bij een gerenommeerde verzekeraar af te sluiten en voldoende verzekerd te houden:

               1.           Een evenementen verzekering.

2.           Een aansprakelijkheid verzekering en/of andere verzekering waarbij de apparatuur is verzekerd tegen alle risico’s die zich met betrekking tot de apparatuur kunnen voordoen. De waarde van de apparatuur dient hierbij volledig te zijn verzekerd tegen de vervangingswaarde of nieuwwaarde. De hoogste waarde dient hierbij aangehouden te worden.

11.4      De klant dient de gebruiker als medeverzekerde op te nemen in de polissen zonder dat de gebruiker hierbij premieplichtig wordt of een eigen risico of andere vergoeding dient te betalen.

11.5      De klant dient premies tijdig te betalen en dient gebruiker op het eerste verzoek een kopie van de polissen en bijbehorende documenten te verstrekken.

11.6      Wanneer nodig zal de klant alles doen wat nodig is om een schadeclaim in te dienen bij de verzekering en hier alle noodzakelijke medewerking aan verlenen.  

11.7      Uitkeringen van de verzekeraar dienen rechtstreeks gedaan te worden aan gebruiker

11.8      Wanneer de klant niet of niet voldoende is verzekerd is de klant zonder beperkingen aansprakelijk voor alle schade aan apparatuur of andere eigendommen van Gebruiker. Hieronder vallen onder andere vandalisme, diefstal, verlies en andere risico’s, ongeacht of er sprake is van overmacht aan de zijde van de klant.

Schade en klachten over apparatuur of uitvoering

12.1     De klant is verplicht gebruiker zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur op de hoogte te stellen van schade aan apparatuur of klachten over de werking van apparatuur en dit binnen 3 dagen na afloop van het evenement schriftelijk te bevestigen aan gebruiker.

              Bij deze kennisgeving dient voldoende gespecificeerd te zijn wat de schade en/of klacht is.

              Wanneer de klant niet binnen de bovenstaande termijn heeft geklaagd, vervalt ieder klachtrecht van de klant en is de gebruiker niet jegens de klant aansprakelijk.

12.2     Indien een klacht door gebruiker gegrond wordt bevonden is gebruiker slechts gehouden het onderdeel, onderdeel van apparatuur of apparatuur waarop de klacht betrekking heeft binnen een redelijke termijn kosteloos te vervangen of te herstellen of een bedrag te vergoeden overeenkomstig artikel 12.3, deze keuze is aan de gebruiker.

12.3     Indien apparatuur op enig moment tijdens de huurperiode gedurende de gebruiksduur meer dan 15% van de totale geplande gebruiksduur op een dag niet functioneert als gevolg van:

1.           Een omstandigheid die naar het oordeel van de gebruiker voor rekening en risico van de gebruiker dient te komen.

2.           het niet functioneren van de apparatuur zelf

3.           Het handelen of nalaten van gebruikers personeel

Wanneer dit probleem niet binnen een redelijke termijn door gebruiker kan worden verholpen of hersteld dan restitueert gebruiker aan de klant een bedrag wat overeenkomt met de verloren tijd. Dit bedrag wordt berekend als een percentage van de totale door klant verschuldigde huurprijs exclusief transportkosten, arbeidskosten en overige kosten. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal dagen van gebruik en de ernst van de gevolgen.

De maximale aansprakelijkheid van gebruiker is ongeacht de rechtsgrond beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door klant is betaald voor de huur van de desbetreffende apparatuur.

12.4      Vorderingen van de klant die zijn gebaseerd op de stelling dat de door gebruiker geleverde apparatuur niet voldoet aan de overeenkomst verjaren door verloop van 1 (een) kalender maand na de datum van aflevering van de desbetreffende apparatuur aan de klant.

12.5      De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding voor schades waarvan de klant op de hoogte was of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de klant hiervan op de hoogte was bij het aangaan van de overeenkomst.

12.6      De prestaties gelden in elke geval als deugdelijk wanneer de klant het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of door derden in gebruik laten nemen.

12.7      Afwijkingen tussen het geleverde en het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting of ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien deze van geringe betekenis zijn en/of de ingebruikname niet in de weg staan.

12.8      In het geval van afwijkingen die niet van geringe betekenis zijn zal gebruiker proberen de afwijking binnen een redelijke termijn te herstellen. De gebruiker kan dit herstel echter niet garanderen.

Als het gebruiker niet lukt deze afwijking te herstellen voor het begin van een evenement of ander overeengekomen tijdstip behoud gebruiker het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het bedrag van de werkzaamheden voor de niet geringe afwijkingen te crediteren, dit is dan de enige compensatie voor de klant.

Terughalen van apparatuur

13.1      In het geval van het niet nakomen van één of meer verplichtingen van de klant uit de overeenkomst heeft de gebruiker het recht de aan de klant ter beschikking gestelde apparatuur terug te (laten) halen.

13.2      De artikelen 7.7 t/m 7.9 en 7.13 t/m 7.16 zijn ook van toepassing op personeel dat door gebruiker opdracht is gegeven tot het terughalen van apparatuur.

13.3      Alle kosten in verband met het terughalen van de apparatuur als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst komen voor rekening van de klant.

Eigendom

14.1      De klant erkent en respecteert dat gebruiker eigenaar van de apparatuur is en blijft.

14.2      De klant is verplicht aan derden, waaronder maar niet beperkt tot haar opdrachtgever, personeel en de partij die eigenaar is van het evenement en het door deze partij ingehuurde personeel voor het opbouwen en afbreken, duidelijk en tijdig schriftelijk kenbaar te maken dat de apparatuur eigendom is van gebruiker, op tijdelijke basis aan de klant ter beschikking is gesteld en na afloop van het evenement door gebruiker dient te worden verwijderd en aan gebruiker te worden geretourneerd.

14.3      De klant zal niks doen of nalaten waardoor afbreuk kan worden gedaan aan het eigendomsrecht van gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het op zodanige wijze bevestigen of opstellen van materiaal dat eigendomstekens verminderd zichtbaar zijn of geheel worden verwijderd.

14.4      Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker is het de klant niet toegestaan om de haar in verhuur gegeven apparatuur op enige wijze geheel of gedeeltelijk, direct of indirect te vervreemden, in zekerheid te geven, te bezwaren of in de huur of onderhuur te geven.

14.5      De klant is verplicht gebruiker onmiddellijk op de hoogte te stellen indien derden rechten op de apparatuur doen gelden of zij er kennis van heeft dat derden van plan zijn deze rechten te doen gelden.

14.6      Wanneer er door gebruiker materiaal wordt ingehuurd van derden zijn de artikelen 14.2 tot en met 14.5 van toepassing op de materiaal van de desbetreffende eigenaar.

14.7      zaken die door klant aan gebruiker zijn toevertrouwd worden door gebruiker behandeld met dezelfde zorgvuldigheid als haar eigen materiaal.

14.8      De klant is verantwoordelijk voor alle zaken die zijn toevertrouwd aan gebruiker en dient deze zelf te verzekeren.

14.9      De klant verleent gebruiker het recht om zaken te gebruiken om zekerheid van betaling te stellen aan gebruiker verschuldigde bedragen.

14.10    De klant vrijwaart de gebruiker en stelt haar schadeloos zowel in als buiten rechte voor alle aanspraak van derden die samenhangen met de stelling dat inbreuk wordt gemaakt op hun (intellectuele) eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

14.11    Bronbestanden blijven eigendom van gebruiker. De gebruiker is niet verplicht deze bestanden te bewaren en staat niet in voor de geschiktheid van hergebruik tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

14.12    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen heeft de klant geen recht op toegang tot de bestanden of een kopie hiervan.

14.13    De klant krijgt een beperkte, niet overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van de bronbestanden te gebruiken in de vorm, omvang, op de wijze, voor de duur en voor het doel zoals in de overeenkomst omschreven.

14.14    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen verkrijgt de klant geen eigendomsrecht op het opgeleverde, ongeacht of de klant het opgeleverde onder eigen naam verveelvoudigd en/of openbaar maakt.

14.15    Gebruiker is gerechtigd in het opgeleverde haar naam te vermelden op een daarvoor geëigende plaats en is tevens gerechtigd daarin het symbool © en het jaar van de eerste openbaarmaking te vermelden.

               Klant is verplicht het opgeleverde steeds met inbegrip van naam van de gebruiker en/of eventuele tekens, logo’s en andere aangebrachte gegevens openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij hiervoor voorafgaand nadrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door gebruiker.

14.16    In het geval van vertoningen mogen beeld en geluid niet afzonderlijk van elkaar openbaar gemaakt worden. Het geleverde dient altijd in zijn geheel getoond te worden.

14.17    Wanneer inbreuk wordt gemaakt op de eigendomsrechten van gebruiker of klant zich niet houd aan de artikelen 14.15 en/of 14.16 is klant verplicht tot het betalen van een direct opeisbare boete van € 50.000 (vijftig duizend euro) per overtreding aan de gebruiker.

14.18    De klant is verantwoordelijk voor het verwerven van openbaarmakings- , vertonings-, vastleggings, en/of reproductierechten met betrekking tot muziek, tekst en/of andere elementen die deel uitmaken van het opgeleverde.

14.19    De gebruiker is vrij bronbestanden, het opgeleverde of een verveelvoudiging daarvan te gebruiken ten behoeven van andere klanten, haar eigen publiciteit, promotie en expositie van het opgeleverde en daarbij de naam van de klant te vermelden, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Overmacht

15.1      Indien sprake is van een omstandigheid die niet voor rekening komt van één van beide partijen die de gehele of gedeeltelijke redelijke uitvoering van de opdracht blijvend onmogelijk maakt, heeft iedere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en is de partij die is getroffen door overmacht niet aansprakelijk jegens de andere partij voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

               De klant blijft bij ontbinding door overmacht onverminderd aansprakelijk voor de verzekering van de apparatuur, eventuele schade aan apparatuur, kosten van het terug halen en/of kosten voor het niet tijdig retourneren van apparatuur.

               Indien de onmogelijkheid in nakoming tijdelijk is kan de overeenkomst op een later tijdstip worden nagekomen tenzij deze nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor de gebruiker.

15.2      Omstandigheden die in ieder geval overmacht aan de zijde van de gebruiker opleveren zijn:

·        Overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften of maatregelen die het gebruik van het verhuurde of nog te verhuren verhinderen of beperken of de gebruiker anderszins verhinderen of beperken in de uitvoering van de overeenkomst.

·        Werkstakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden

·        Ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere niet-beschikbaarheid van personeel

·        (Dreigende) epidemie(ën) en/of pandemie(ën)

·        In-, uit- en/of doorvoerverboden met betrekking tot apparatuur, transportproblemen

·        Niet nakomen van de verplichtingen van toeleveranciers of hulppersonen van gebruiker of door de gebruiker ingeschakelde derden

·        Signaal en/of stroomonderbrekingen of andere onderbrekingen, stremmingen of stagnatie in de door nutsbedrijven geleverde middelen

·        Schade aan kabels, brand, machinestoringen,0

·        verkeerde podiumbouw, verkeerde verlichting, geen of verkeerde geluidsweergave

·        natuurrampen, kernrampen, oorlog of oorlogsdreiging, mobilisatie, terroristische acties of dreigingen en/of aanslagen.

De klant heeft in deze gevallen geen recht op vergoeding van de kosten, schade of rente.

15.3      omstandigheden die in geen geval overmacht opleveren aan de zijde van de klant zijn:

·        Weersomstandigheden

·        Het om welke reden dan ook geen doorgang vinden of het (voortijdig) annuleren van het evenement waarvoor apparatuur en/of indien van toepassing het ingehuurde personeel van gebruiker is gehuurd.

·        Het om welke reden dan ook annuleren van de aan gebruiker gegeven opdracht

·        Het niet gebruiken of niet in gebruik nemen van apparatuur na aflevering aan de klant

·        Het niet , niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van afspraken tussen klant en derden.

15.4      Wanneer een partij door overmacht is getroffen zal zij de andere partij daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en dit uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk bevestigen.

Beëindiging en annulering

16.1      Indien de klant gebruiker tekortkomt in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden of indien:

·        Surseance van betaling van de klant wordt of is aangevraagd of is verleend.

·        Het faillissement van de klant is of word aangevraagd of uitgesproken.

·        De klant een regeling treft met haar schuldeisers of andere stappen neemt met het oog op herstructurering van haar schulden.

·        De klant op enige manier wordt beperkt in de zeggenschap over haar vermogen.

·        De klant haar bedrijfsactiviteiten staakt of naar een ander land verplaatst, wordt ontboden of geliquideerd, gefuseerd of wordt gesplitst of een besluit hiertoe wordt genomen.

·        De klant de (feitelijke) mach over (een gedeelte van) de apparatuur heeft verloren

In deze gevallen heeft gebruiker het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden al dan niet zonder melding hiervan.

Gebruiker behoud hierbij alle rechten en is niet verplicht tot het vergoeden van enige schade.

Het stellen van een termijn voor nakoming in de schriftelijke kennisgeving is niet vereist indien nakoming naar mening van de gebruiker niet mogelijk of niet gewenst is.

16.2      Alle vorderingen van gebruiker op klant zijn per direct opeisbaar na het beëindigen van de overeenkomst. Na het beëindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook is gebruiker niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

16.3      Indien de klant een evenement of verhuur annuleert en om die reden geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, is de klant verplicht aan de gebruiker een percentage te van de overeengekomen huurprijs te vergoeden volgens onderstaand schema:

·        Annulering tot 1 (één) maand vóór aanvang van de huurperiode: 25% van de totale huurprijs zonder korting, uurloon en/of transport.

·        Annulering binnen 1 (één) maand vóór de aanvang van de huurperiode: 50% van de totale huurprijs zonder korting, uurloon en/of transport.

·        Annulering 2 (twee) week vóór aanvang van de huurperiode: 65% van de totale huurprijs zonder korting, uurloon en/of transport.

·        Annulering 1 (één) week vóór aanvang van de huurperiode: 75% van de totale huurprijs zonder korting, uurloon en/of transport.

·        Annulering 2 (twee) dagen vóór aanvang van de huurperiode: 85% van de totale huurprijs inclusief uurloon.

·        Annulering na levering van materiaal of personeel of na aanvang: 100% van het totale bedrag volgens overeenkomst.

Wanneer er alleen personeel wordt ingehuurd zijn de volgende tarieven van toepassing:

·        Annulering tot 1 (één) week vóór aanvang van de toegekende uren: 25% van de toegekende uren.

·        Annulering tot 2 (twee) dagen vóór aanvang van de toegekende uren: 35% van de toegekende uren.

·        Annulering minder dan 24 uur vóór aanvang van de toegekende uren: 100% van de toegekende uren.

·        Gemaakte reiskosten worden doorberekend wanneer deze niet geannuleerd kunnen worden.

·        Reeds gemaakte kosten die niet meer zijn terug te draaien worden doorberekend.


16.4      De klant heeft het recht de opdracht te annuleren of op te zeggen voordat de gebruiker met de uitvoering van de opdracht is begonnen mits zij de hierdoor bij gebruiker ontstane schade vergoed. Onder deze schade worden in elke geval inbegrepen: de kosten die gebruiker reeds heeft gemaakt voor de voorbereiding, waaronder kosten die verbonden zijn aan het maken van offertes, reserveren van productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en/of opslag. Deze kosten dienen te worden vergoed in aanvulling op de kosten uit 16.3.

16.5      Bij annulering nadat gebruiker is begonnen met de uitvoering van de opdracht heeft gebruiker het recht om het volledige bedrag in rekening te brengen wat ook gefactureerd zou worden wanneer de opdracht niet tussentijds was geannuleerd. Dit geld ook als de gebruiker de opdracht niet kan uitvoeren als gevolg van omstandigheden aan de zijde van de klant voor de periode dat deze omstandigheid voortduurt.

16.6      Opdrachten, projecten, verhuur van materiaal e.d. mogen per direct worden beëindigt door de gebruiker wanneer gebruiker zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming direct of indirect meewerkt aan, maar niet beperkt tot;

·        misdrijven, geweld, illegale activiteiten en/of bedreiging.

·        (bewuste) belediging van mensen of groepen.

·        racisme, discriminatie en/of seksisme.

·        het opnemen, verspreiden of mogelijk maken van aanstootgevend materiaal in de breedste zin van het woord, waaronder maar niet beperkt tot opnames, beelden of activiteiten van seksuele aard, het verkondigen van controversiële meningen of nepnieuws.

·        Alle activiteiten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat gebruiker hier niet aan zou willen meewerken of op een of andere manier een negatieve invloed kan hebben op het imago van gebruiker.  


Aansprakelijkheid

17.1      De aansprakelijkheid van Gebruiker in verband met de verhuur van apparatuur is, ongeacht de rechtsgrond beperkt tot maximaal de totale huurprijs die door de klant gedurende de huurperiode is betaald voor de apparatuur waardoor de schade is veroorzaakt.

               De aansprakelijkheid is beperkt tot €25.000 (vijfentwintig duizend Euro) per evenement.

17.2      De aansprakelijkheid van gebruiker voor door haar uitgevoerde opdrachten is beperkt tot het bedrag wat de klant daadwerkelijk heeft betaald voor de uitgevoerde werkzaamheden.

               De aansprakelijkheid is beperkt tot € 2.500 (tweeduizend en vijfhonderd Euro) per opdracht.

17.3      De gebruiker is ongeacht de rechtsgrond onder meer niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade. Hieronder word onder andere verstaan: gederfde winsten, verlies van omzet, geleden verliezen, verlies van goodwill, verlies van contracten, gemaakte kosten, te betalen boetes, gemiste besparingen, genotsvermindering, reputatieschade, niet terugverdiende investeringen, gemiste contracten, gemiste contacten, aanspraak van klanten van klant, schade verband houdend met inschakeling van door klant voorgeschreven derden of voorgeschreven zaken, materialen of vervoersmiddelen en schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.

17.4      Zonder afbreuk te doen aan het overige in deze algemene voorwaarden is gebruiker ongeacht de rechtsgrond niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door of het gevolg is van gebruik, verwerken en doorgeven van de door klant geleverde informatie of voor schade die ontstaat doordat of nadat de klant zaken of werken na aflevering in gebruikt heeft genomen, heeft bewerkt, verwerkt of aan derden heeft geleverd of door derden in gebruik heeft doen nemen, door derden heeft laten bewerken of verwerken.

               Met uitzondering van schades die ook door een zorgvuldige en alerte opdrachtgever niet voorzien zouden zijn.

17.5      Tenzij nakoming niet meer mogelijk is raakt de gebruiker slechts in verzuim wanneer de klant een schriftelijke ingebrekestelling heeft verzonden waarin de vermeende tekortkomingen en na te komen verplichtingen voldoende specifiek uiteen zijn gezet en waarin de gebruiker een redelijke termijn wordt gesteld om deze gebreken alsnog op te lossen.

17.6      De in artikelen 17.1 en 17.2 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing wanneer de gebruiker is verzekerd voor de desbetreffende schades onder enige verzekering van de gebruiker en deze verzekeringsovereenkomst uitkeert. In dit geval is de gebruiker slechts aansprakelijk voor het bedrag dat deze verzekeringsovereenkomst uitkeert met inachtneming van de desbetreffende algemene voorwaarden van deze verzekering.

17.7      De gebruiker is niet verplicht om van haar verzekeringsovereenkomst gebruik te maken. ( Ter verduidelijking: De gebruiker mag schade ook vergoeden zonder hiervan gebruikt te maken van de uitkering van de verzekering)

17.8      het recht op schadevergoeding vervalt wanneer de klant de gebruiker niet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 (één) maand na het bekend worden van de oorzaak van het ongeval op de hoogte brengt van deze oorzaak.

17.9      Ieder recht op schadevergoeding vervalt wanneer de klant deze schade niet in rechte vordert binnen 6 (zes) maanden na het moment waarop de klant bekend werd of redelijker wijs bekend kon zijn met het bestaan van de schade.

17.10    ingeleend of uitgeleend personeel valt onder de aansprakelijkheid van de partij die deze personen aanstuurt. Wanneer niet duidelijk is welke partij dit is dan geld dat dit de partij is waarmee de uitleen overeenkomst is gesloten.

17.11    Schade en/of letsel veroorzaakt door of aangericht aan personeel van Techgroep wat is uitgeleend valt onder de verantwoordelijkheid van de inhurende partij.

17.12    De klant is ongeacht de rechtsgrond aansprakelijk voor alle schade die op de locatie en gedurende de huurperiode is ontstaan aan de apparatuur en/of personeel van gebruiker en/of eigendommen van personeel van gebruiker, tenzij de desbetreffende schade aan apparatuur van gebruiker of eigendom van het personeel is veroorzaakt door een fout van personeel van de gebruiker.

17.13    Wanneer de gebruiker door derden aansprakelijk wordt gesteld voor schade waar hij volgens deze overeenkomst niet aansprakelijk voor is of een ander soort sanctie krijgt opgelegd, zal de klant gebruiker vrijwaren en schadeloosstellen en de gebruiker alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.